• OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

    mgr Joanna Guc

    mgr Iwona Włodarczyk

    mgr Justyna Zielińska

     

    „Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły”

     

    PRZEWODNICZĄCA

    Zofia Lewandowska

     

    ZAST. PRZEWODNICZĄCEGO

    Zuzanna Rydz

     

    SEKRETARZ

    Gerard Soboń

     

     

     

    REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach

     

    Podstawa prawna:

    1.     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

    2.     Statut Szkoły Podstawowej w im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach

     

     Regulamin zawiera:

    1.     Postanowienia ogólne.

    2.     Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego.

    3.     Organy Samorządu Uczniowskiego.

    4.     Tryb przeprowadzenia wyborów.

    5.     Dokumentacja.

    6.     Opiekunowie SU.

    7.     Przepisy końcowe.

     

    Rozdział I

    POSTANOWIENIA OGÓLNE:

    Art.1

    W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

    Art.2

    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

    Art.3

    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

    Art.4

    Samorząd może przedstawiać wnioski i opinie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących podstawowych praw uczniów, do których należą:

    1.     prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

    2.     prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

    3.     prawo do rozwijania własnych zainteresowań;

    4.     prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

    5.     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły  w porozumieniu z jej dyrektorem;

    6.      

     

    Rozdział II

     

    CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     

    Art.5

    Cele samorządu:

    1.     reprezentowanie ogółu uczniów;

    2.     kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem;

    3.     rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

    4.     uczenie się odpowiedzialności i tolerancji;

    5.     integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

     

    Art.6

    Realizacja celów winna być połączona z dbaniem o dobre imię szkoły, kultywowaniem i wzbogacaniem jej tradycji, z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu.

    Art.7

    Zadania samorządu:

    1.     obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych;

    2.     organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych;

    3.     przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych osób;

    4.     wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły;

    5.     aktywizowanie uczniów i inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska naturalnego i do prowadzenia działalności charytatywnej;

    6.     troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

    7.     przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej;

    8.     organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;

    9.     reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;

    10.  organizowanie pomocy koleżeńskiej.

     

    Rozdział III

     

    ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

    Art.8

    Organami samorządu są:

    1)  Samorząd klasowy w składzie:

    §  przewodniczący klasy,

    §  zastępca przewodniczącego,

    §  sekretarz

    2)  Rada Samorządu w składzie:

    §  przewodniczący samorządu,

    §  zastępca przewodniczącego samorządu

    §  sekretarz

    Art.9

    Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.

    Art.10

    Kompetencje organów samorządu:

    1) Samorząd klasowy:

    §  reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Radą Samorządu,

    §  organizuje życie klasy,

    §  wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

    §  organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,

    2) Rada Samorządu:

    §  kieruje pracą samorządu,

    §  czuwa nad terminową realizacją zadań,

    §  pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

    §  reprezentuje szkołę podczas uroczystości lokalnych,

    §  występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

    3) Uchwały samorządu podejmowane są na zebraniach bezwzględną większością głosów.

    Art.11

    Samorząd dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne sekcje.

    Rozdział IV

     

    TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    Art.12

    Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

    Art.13

    Tryb wyboru Rady Samorządu:

    1.     Wybory do Rady SU powinny odbyć się do 30 września każdego roku szkolnego.

    2.     W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas II- VIII.

    3.     Głosowanie jest tajne i powszechne.

    4.     W celu przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu powołuje  4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

    5.     Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu.

    6.     Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu. Kampania taka nie może zakłócać pracy szkoły.

    7.     Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczane są alfabetycznie.

    8.     Wybory do samorządu przeprowadza się wśród uczniów klas II-VIII. Głosujący oddaje głos na jednego z podanych kandydatów poprzez wstawienie krzyżyka przy nazwisku, a następnie kartę wrzuca do urny wyborczej w obecności członków komisji wyborczej.

    9.     Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą – kolejny

    10.  Na listę kandydatów do rady samorządu wybierani są członkowie samorządów klasowych.

    Rozdział V

     DOKUMENTACJA:

     Art.14

    Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

    1.     regulamin Samorządu Uczniowskiego,

    2.     roczny plan pracy SU,

    3.     roczne sprawozdanie z działalności SU

     Rozdział VI

     OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

     Art.15

    Zadania opiekuna SU:

    1.     koordynuje pracę samorządu,

    2.     uczestniczy w zebraniach oraz wszystkich formach pracy samorządu,

    3.     składa sprawozdanie z działalności SU Radzie Pedagogicznej,

    4.      pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami. 

    Rozdział VII

     PRZEPISY KOŃCOWE:

     Art.19

    Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

    Art.20

    Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

    Art.21

    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

    Niniejszy regulamin stosuje się przez Samorząd Uczniowski od dnia……………

     

    DYREKTOR SZKOŁY                  OPIEKUN SU             PRZEWODNICZĄCY SU