• Historia

  • Bogumiłowice – wieś nadana Wreszczowcowi

   Przez króla Bolesława Krzywoustego, który osiadł w Siemkowicach i przybrał nazwisko Siemkowski. Po wygaśnięciu tego rodu, Bogumiłowice stały się własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1511 roku miały 11 kmieci na 5 łanach i płaciły dziesięciny do kanonii gnieźnieńskiej fundacji Łapienno i Wiewiec. Po zamianie dziesięcin na pieniądze wynosiły 10 talarów .

    

   Historia szkolnictwa w Bogumiłowicach

    Historia szkolnictwa w Bogumiłowicach jawi się na kartach kroniki w 1945 roku. Jej początków należy jednak szukać już w 1914 roku w prywatnym domu pana Wojciecha Wojtala, który to jako jeden z gospodarzy, umiejący czytać i pisać, założył tajną,prywatną szkółkę.

   Pierwszy budynek szkoły składający się z dwóch sal lekcyjnych wybudowano w roku 1918. Niestety radość mieszkańców Bogumiłowic i uczęszczających do niej dzieci nie trwała długo, już w roku 1926 rząd sanacyjny przeniósł szkołę do Piekar. Upór mieszkańców sprawił jednak, że Inspektorat Oświaty w Radomsku pod silnym naciskiem gospodarzy wyraził zgodę na wybudowanie nowego, trzyizbowego budynku szkolnego.
   Budowa tego obiektu, przy czynnym udziale mieszka
   ńców trwała dwa miesiące. Dzieci po wakacjach z radością wróciły do nowo wybudowanej szkoły. Taki stan rzeczy trwał do roku 1939.

   Wybuch II wojny światowej zmienił całkowicie życie mieszkańców Bogumiłowic. W czasie okupacji większość mieszkańców została wysiedlona, a budynki szkolne zostały zajęte przez Niemców i doszczętnie zniszczone, a jeden z nich został rozebrany. W roku 1945, gdy wysiedlona ludność zaczęła powracać do swoich domów, dzieci wróciły do klas w bardzo zniszczonym budynku, bez jakichkolwiek pomocy dydaktycznych.

   Kolejne lata to znaczny rozwój wsi Bogumiłowice, jak również i szkoły. Rok 1949 przyniósł pozytywne zmiany. Wizytatorzy z Ministerstwa Oświaty i Referatu Rolnego widząc, w jakich warunkach przyszło pracować ówczesnym nauczycielom i dzieciom, przekazali środki finansowe na generalny remont sal lekcyjnych i zakup nowych pomocy naukowych. W roku 1955, dzięki staraniom władz szkoły i społeczności Bogumiłowic, wybudowano nowy budynek
   szkolny, który 10 wrze
   śnia 1955 roku został oddany do użytku szkolnego. Rok szkolny 1955/56 uczniowie i nauczyciele rozpoczęli w nowym przestronnym obiekcie, w dużych słonecznych salach.